Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

Klachtenregeling

Direct melden

Overal waar gewerkt wordt, zijn wel eens misverstanden of kunnen fouten worden gemaakt. Dat is binnen onze stichting en onze scholen niet anders. Veel klachten blijken in de praktijk eenvoudig op te lossen. We verwachten dan ook dat mensen het melden wanneer ze problemen zien en er niet mee wachten.

Ernstige klachten

Klachten van serieuze aard en betrekking hebbend op de directe invloedsfeer van de school of de stichting, zoals begeleiding en/of beoordeling van leerlingen, inrichting van de schoolorganisatie, seksuele intimidatie, discriminerend gedrag, agressie, geweld en pesten, kunt u allereerst met de betrokkene(n) bespreken.

Moeilijk oplosbare klacht

Als een klacht niet opgelost kan worden in onderling overleg, of de afhandeling niet naar tevredenheid heeft plaatsgevonden, dan kan de klager een beroep doen op onze interne contactpersoon. Deze is aanspreekpunt voor zowel leerlingen, ouders als personeel bij klachten over ongewenst gedrag. De interne contactpersoon heeft geheimhoudingsplicht en kan de klager begeleiden, dan wel ondersteunen in een te volgen traject.

Beschrijving klachtenregeling

Elk bestuur moet wettelijk gezien een regeling opstellen voor het behandelen van klachten, en een klachtencommissie instellen. In de formele klachtenregeling staat meer informatie over onze werkwijze.

Contactpersonen

De contactpersonen op bestuursniveau zijn:
I. Berger, algemene klachten en klachten t.a.v. zorg en ondersteuning passend onderwijs

M. Hagen-van Midwoud, klachten t.a.v. zorg en ondersteuning passend onderwijs

 J. Wibbens, externe vertrouwenspersoon
Tel.: 085-1055055
Mail: algemeen@hetvtb.nl