Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

Passend onderwijs

Samenwerkingsverband

Alle basisscholen (ook die van Viviani), scholen voor speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs, in de gemeenten Emmen/Borger-Odoorn zijn aangesloten bij het samenwerkingsverband Passend Onderwijs 2202. Samen zorgen we er voor dat elke leerling in het samenwerkingsverband mee kan doen.  

Dekkend aanbod voor elk kind in de regio

Het onderwijs op de basisschool is zó ingericht, dat het past bij de mogelijkheden van een leerling.  Dit noemen we de basisondersteuning. Maar soms lukt het de school niet om dit onderwijs te geven. Dan volgt een gesprek met de ouder(s). Samen wordt gekeken wat nodig is, wat de school kan bieden en wat niet, en waar dit eventueel dan wel mogelijk is.  

Je staat er niet alleen voor...

De school hoeft het niet alleen te doen. De school kan een beroep doen op specialisten om duidelijk te krijgen wat nodig is. De intern begeleider van de school speelt hier binnen de school een sleutelrol in. Er zijn binnen schoolbesturen ondersteuningsteams om te helpen. En het is mogelijk voor de school om via het samenwerkingsverband hulp te vragen om mee te kijken (DOA). Het DOA bestaat uit specialisten vanuit alle onderwijssoorten en zorgpartners uit de regio. Samen met ouders wordt gekeken wat een goede vervolgstap is voor de ontwikkeling van de leerling. Soms is de conclusie dat extra ondersteuning nodig is. 

Speciaal onderwijs

Extra ondersteuning wordt gegeven in het gespecialiseerd onderwijs.

In het samenwerkingsverband is een aantal scholen gespecialiseerd om extra ondersteuning te geven aan leerlingen, bijvoorbeeld De Toermalijn en de Catamaran in Emmen (Speciaal BasisOnderwijs), en De Aventurijn, De Springplank en de Trianthaschool (Speciaal Onderwijs). Op deze scholen werken leerkrachten met speciale kennis, ervaring en tijd om een leerling te begeleiden. Bij de school werken ook deskundigen, die de leerkrachten ondersteunen. Zoals bijvoorbeeld een orthopedagoog of een psycholoog. De groepen zijn vaak iets kleiner dan op een gewone basisschool. Plaatsing op deze scholen kan alleen als de leerling een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) heeft. Zo staat het in de wet. De TLV wordt aangevraagd door de basisschool.  
Als u meer wilt weten over het samenwerkingsverband, kunt u kijken op de website: www.swv2202.nl 

Vivianischolen

De Vivianischolen hebben al geruime tijd ervaring met het geven van passend onderwijs. Elke school organiseert dit op zijn eigen unieke manier.   Bovendien is er binnen Viviani een aantal scholen dat basisonderwijs PLUS kan verzorgen, te weten 
-    Het Anker met de kwadraatafdeling  (https://www.hetankeremmen.nl/kwadraat)-        
-    De Zwaluw, een kleine school met meer mogelijkheden voor kinderen met (gedrags)problematiek (https://cbdezwaluw.nl/)

Aanmelden en zorgplicht

In principe wordt elke aangemelde leerling op een Vivianis-chool toegelaten. Als ouders hun kind(eren) inschrijven, gaan we ervan uit dat ze de uitgangspunten, doelstellingen, afspraken en de christelijke en onderwijskundige identiteit van de school respecteren. De school bepaalt in welke groep een kind wordt geplaatst.

Wanneer we op een school een aangemelde leerling geen passend onderwijs kunnen bieden, helpen we bij het zoeken naar een goede oplossing binnen de andere scholen van Viviani.Wanneer ouders hun schoolgaande kind op een van onze scholen willen plaatsen, anders dan door een verhuizing, dan kan de directeur de intern begeleider betrekken bij een eerste gesprek met het doel een goed beeld te krijgen van de onderwijsbehoefte van de leerling. Bij de school van herkomst vragen we naar informatie over het kind. De normale inschrijfprocedure volgt als uit de verzamelde informatie duidelijk wordt dat de ondersteuning past binnen de basisondersteuning. De verzamelde informatie hiervoor bestaat uit dat wat zowel ouders als de school van herkomst hebben verstrekt.

Meer informatie over aanmelden en zorgplicht: