Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

Stichting Viviani is een koepelorganisatie voor christelijk basisonderwijs in de gemeente Emmen. De Stichting heeft vijftien aangesloten scholen met 220 personeelsleden en 1900 leerlingen. Binnen Viviani wordt gewerkt vanuit een christelijke grondhouding door leerkrachten die het beste zoeken voor hun leerlingen!  

 

Stichting Viviani heeft momenteel een vacature in haar Raad van Toezicht als gevolg van het aftreden van één van haar leden.

Hieronder wordt de profielschets weergegeven:

 

Vacature  lid Raad van Toezicht op bindende voordracht van de g.m.r., met de volgende specifieke profieleisen:

-financiën, bedrijfsvoering en risicomanagement, met de bereidheid te functioneren als secretaris van de RvT.

Wij vragen van kandidaten:

 

-kennis en ervaring op het gebied van financiën, bedrijfsvoering en risicomanagement, bij voorkeur binnen het onderwijs;

-vanuit financieel-economisch perspectief zicht op de financiële doorwerking van beleid;

-in staat kunnen zijn om financiële cijfers te interpreteren, ‘erachter’ te kijken, tijdig risico’s te onderkennen en zicht op consequenties bij wijziging in financiering en bekostiging.

 

De Raad van Toezicht heeft als taak om vanuit een maatschappelijke verantwoordelijkheid integraal toezicht te houden op het College van Bestuur en de algemene gang van zaken binnen de organisatie. De Raad van Toezicht adviseert het College van Bestuur, fungeert als klankbord en vervult de werkgeversrol voor het College van Bestuur. Bij de vervulling van hun taak richten de toezichthouders zich naar het belang van de organisatie.
De Raad is aangesloten bij de VTOI en onderschrijft de code Goed Bestuur.

 

De leden van de Raad van Toezicht als geheel hebben expertise op de volgende beleidsgebieden: Governance, financiën, (bedrijfs)economie, (primair) onderwijs, kwaliteitszorg, personeelszaken, (arbeids)recht en arbeidsverhoudingen, bedrijfskunde/bedrijfsvoering, facilitaire zaken en identiteit.

Kandidaten mogen geen directe belangen hebben bij het functioneren van de Stichting Viviani. De Raad van Toezicht vergadert minimaal zes keer per jaar.

Wij vragen:

· Het onderschrijven van doel en grondslag van de stichting; 

· Een hbo of academisch denk- en werkniveau;

· Kennis en ervaring op gebied van organisatie, bestuur en/of toezicht;

· Kennis van en ervaring met (primair) onderwijs;

· Inzicht in politieke en maatschappelijke verhoudingen in het algemeen en specifiek in relatie tot de regionale context;

· Beschikken over een relevant netwerk in de regio;

· Een juist evenwicht tussen betrokkenheid en bestuurlijke afstand; 

· Het vermogen, de instelling en de communicatieve vaardigheden om het College van Bestuur met raad en als klankbord terzijde te staan;

· Het vermogen om de hoofdlijnen van het beleid van de stichting en het functioneren van het College van Bestuur te toetsen;

· Het vermogen om te kunnen functioneren in teamverband;

· Integriteit, verantwoordelijkheid en een onafhankelijke opstelling;

· In voldoende mate beschikbaar zijn voor en betrokken willen zijn bij de stichting;

· Openstaan voor een dialoog met de achterban en in het bijzonder met de ouders van de lokale gemeenschap.

· Beschikken over en openstaan voor een zekere mate van humor.

Wij bieden:  

Een boeiende taak binnen een collegiaal functionerend team met als belangrijkste doel een goede onderwijssituatie te creëren voor de kinderen en een  goede werkgever te zijn voor het bestuur.      

Een vergoedingsregeling conform VTOI-normen is van toepassing. 

Voor meer informatie (informatiepakket) kunt u mailen naar:  rvt@viviani.nl  en met vragen kunt u terecht bij de vice-voorzitter van de RvT, dhr. mr. drs. W.H. Everts, tel.  06 – 23485491.  Sollicitaties inclusief CV, kunt u  tot en met 1 juni a.s., mailen aan:  rvt@viviani.nl

 

Gesprekken vinden ’s avonds plaats op 20 juni a.s. op het bestuursbureau van Viviani in Emmen.

BASISPROFIEL