Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

Aanmelden

Welkom op school

Ieder kind met of zonder ondersteuningsbehoefte is in principe welkom. Het onderwijs is zoveel mogelijk afgestemd op wat het kind nodig heeft, zowel pedagogisch (opvoedkundig) als didactisch (onderwijskundig).

Schriftelijk aanmelden

In de Wet Passend Onderwijs is opgenomen dat ouders hun kind schriftelijk bij de school van hun voorkeur aanmelden. Hiervoor gebruiken we een aanmeldformulier dat ouders tijdens het kennismakingsgesprek ontvangen. Dit formulier moet minimaal 10 weken voor de gewenste plaatsingsdatum worden ingeleverd.

Passend onderwijs

Vanuit de Wet Passend Onderwijs wordt van ouders verwacht dat ze aan de school doorgeven of hun kind extra ondersteuning nodig heeft. Wij zullen u in dat geval vragen of er gegevens beschikbaar zijn die inzicht geven in deze ondersteuningsbehoefte. Dit kunnen bijvoorbeeld onderzoeksrapporten van externe instanties zijn.

Extra ondersteuning bepalen
Bij het aanmeldingsformulier ontvangen ouders een vragenlijst over de ontwikkeling van hun kind, zodat we kunnen kijken naar eventuele extra begeleiding die een kind nodig heeft en of de school dit kan bieden. Na ontvangst van de ingevulde vragenlijst nodigen we ouders soms uit voor een vervolggesprek. Het aanmeldingsformulier, het intakegesprek, eventueel aangevuld met informatie van een kinderdagverblijf of peuterspeelzaal, vormen de basis om vast te stellen of een kind extra ondersteuning nodig heeft.

Wanneer het duidelijk wordt dat een kind extra ondersteuning nodig heeft, stelt de school de volgende vragen:
  •  Wat is nodig om uw kind op de school te laten functioneren (afgestemd op zijn/haar onderwijs- en opvoedbehoeften)?
  • Welke mogelijkheden ziet de school? De school heeft een schoolondersteuningsprofiel, waarin beschreven staat wat de school wel of niet kan bieden.

    Een plaatsing in het regulier onderwijs moet de leerling optimale ontwikkelingskansen bieden. Bij aanmelding van een leerling met ondersteuningsbehoefte maken we een zorgvuldige afweging tussen wat de leerling nodig heeft en wat de school kan bieden. Soms kan een speciale school voor basisonderwijs of een school voor speciaal onderwijs de ontwikkeling van kinderen met een ondersteuningsbehoefte beter begeleiden.
Meer informatie over passend onderwijs:

Grenzen aan mogelijkheden

Voor scholen zijn er grenzen aan de mogelijkheden in het opvangen en begeleiden van kinderen. Het gaat dan om zaken als:

  •  Respecteren van de grondslag van de school
  •  Gebrek aan opnamecapaciteit (aantal leerlingen per groep)
  •  Toegankelijkheid en inrichting van het schoolgebouw
  •  Medische zorg
  •  Specifieke onderwijsbehoeften waarvoor dagelijks langdurige individuele begeleiding nodig is en/of specifieke expertise van leerkrachten vraagt